Excel : Xóa tất cả những ô có chứa một nội dung nào đó

Bạn có bảng dữ liệu và muốn xóa tất cả những ô có chứa một nội dung nhất định nào đó .

Ví dụ ở bảng bên dưới bạn muốn xóa tất cả những ô có chứa chữ cái “a” .

 

\"\"

 

Để làm việc đó bạn bấm tổ hợp phím CTRL_F để mở cửa sổ Find and Replace .

Chọn tab Replace , trong mục Find what: bạn gõ *a*

Trong mục Replace with bạn gõ một dấu cách , rồi bấm Replace All

 Khi ấy tất cả những ô nào mà có chữ cái a sẽ bị xóa .