Tìm giá trị lớn nhất ( hoặc nhỏ nhất ) dựa trên những điều kiện

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu và muốn tìm giá trị lớn nhất ( hoặc nhỏ nhất ) dựa trên nhiều điều kiện .

 

Tìm với một điều kiện

Ví dụ như hình dưới , trong cột A có tên nhiều sản phẩm trùng nhau và bạn muốn tìm giá trị lớn nhất của KTO chẳng hạn , thì bạn dùng công thức mảng sau

=MAX(IF(A$2:A$13=D2;B$2:B$15))

 

Rồi bấm tổ hợp phím CTRL_Shift_Enter để thành công thức mảng , hoặc dùng công thức khác

 

=MAX((A2:A13=D2)*B2:B13)

 

Rồi bấm tổ hợp phím CTRL_Shift_Enter để thành công thức mảng.

\"\"

Nếu muốn tìm giá trị nhỏ nhất bạn vẫn dùng công thức mảng nhưng thay Max thành Min

 

\"\"

 

Tìm với nhiều điều kiện

Nếu như bạn có bảng dữ liệu như hình dưới

 

\"\"

 

 

Muốn tìm dữ liệu lớn nhất thỏa mãn hai điều kiện E2 và E3 thì bạn dùng công thức

 

=MAX(IF(A2:A13=F1,IF(B2:B13=F2,C2:C13)))

 

Rồi bấm tổ hợp phím CTRL_Shift_Enter để thành công thức mảng.

 

\"\"