Excel : Tìm giá trị lớn nhất với nhiều điều kiện

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn tìm giá trị lớn nhất ở cột C
Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn tìm giá trị lớn nhất ở cột C theo “a” ở cột A thì bạn dùng công thức mảng như sau
 
=MAX(IF(A:A="a";C:C))  rồi bấm tổ hợp phím CTRL-Shift-Enter thành công thức mảng

{=MAX(IF(A:A="a";C:C))}
 

 
Hoặc dùng công thức
 
=LARGE(IF(A:A="a";C:C);1) rồi bấm tổ hợp phím CTRL-Shift-Enter thành công thức mảng

{=LARGE(IF(A:A="a";C:C);1)}
 


Tuy nhiên nếu như bạn muốn tìm giá trị lớn nhất với nhiều điều kiện ở những cột khác nhau thì công thức như sau

=MAX(IF(A:A="a";IF(B:B="X";C:C)))  rồi bấm tổ hợp phím CTRL-Shift-Enter thành công thức mảng

{=MAX(IF(A:A="a";IF(B:B="X";C:C)))}
 

 
Hoặc theo công thức khác như
 
=SUMPRODUCT(LARGE(($A$2:$A$14="a")*($B$2:$B$14="X")*($C$2:$C$14);1)) rồi bấm tổ hợp phím CTRL-Shift-Enter thành công thức mảng