Excel : Chèn số trang vào một ô

Trong Excel để chèn số trang vào Header hoặc Footer rất là đơn giản .
Trong Excel để chèn số trang vào Header hoặc Footer rất là đơn giản . Nhưng để chèn số trang vào một ô bất kì nào đó lại cần phải sử dụng Macro .
Cách thức như sau . Mở File Excel cần làm , bấm tổ hợp phím ALT-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm chọn menu Insert --> Module , chèn macro có nội dung bên dưới

Sub pagenumber()

    Dim xVPC As Integer
    Dim xHPC As Integer
    Dim xVPB As VPageBreak
    Dim xHPB As HPageBreak
    Dim xNumPage As Integer

    xHPC = 1
    xVPC = 1
    If ActiveSheet.PageSetup.Order = xlDownThenOver Then
        xHPC = ActiveSheet.HPageBreaks.Count + 1
    Else
        xVPC = ActiveSheet.VPageBreaks.Count + 1
    End If
    xNumPage = 1
    For Each xVPB In ActiveSheet.VPageBreaks
        If xVPB.Location.Column > ActiveCell.Column Then Exit For
        xNumPage = xNumPage + xHPC
    Next
    For Each xHPB In ActiveSheet.HPageBreaks
        If xHPB.Location.Row > ActiveCell.Row Then Exit For
        xNumPage = xNumPage + xVPC
    Next
    ActiveCell = "Page " & xNumPage & " of " & Application.ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)")
End Sub

Chuyển sang Excel và chọn ô bạn muốn hiển thị rồi chạy macro này là được .