Excel : Đổi chữ cái đầu tiên thành viết hoa giữ nguyên những phần còn lại

Ví dụ bạn có những ô dạng văn bản và muốn những ô này đổi sang chữ cái đầu tiên
Ví dụ bạn có những ô dạng văn bản và muốn những ô này đổi sang chữ cái đầu tiên ở dạng viết hoa thì dùng công thức như sau

=REPLACE(C2,1,1,UPPER(LEFT(C2,1)))