Excel : Thêm thời gian vào trong Comment

Khi bạn chèn thêm bình luận hoặc chúc thích (Comment) trong một ô của Excel thì tên người dùng  sẽ tự động được chèn vào trong đó ở chế độ ngầm định .

 

Để đưa thêm thời gian vào trong Comment , sau khi tạo Comment bạn có thể bấm phím tắt để chèn thời gian đó là tổ hợp phím “CTRL+;”  - phím CRTL kèm theo dấu cộng và dấu chấm phảy -  để chèn ngày hiện tại và bấm sấu cách ( Space Bar ) cùng với tổ hợp phím “CTRL+Shift+;

Tuy nhiên bạn có thể thực hiện việc trên bằng Macro bên dưới

 

Sub DatedComment()

Dim pComment As Comment

Dim WorkRng As Range

Set WorkRng = Application.ActiveCell

Set pComment = WorkRng.AddComment(Application.UserName & \":\" & vbLf & Now & vbLf)

pComment.Shape.TextFrame.Characters(1, VBA.Len(Application.UserName) + 1).Font.Bold = True

End Sub

 

Bạn chọn ô muốn chèn Comment rồi chạy Macro trên nó sẽ tự động chèn thời gian .