Excel : Đánh dấu n giá trị cao nhất

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu lớn và muốn đánh dấu hiển thị n giá trị cao nhất , cách làm như sau :

 

Đánh dấu chọn khu vực dữ liệu bạn muốn , bấm nút Home > Conditional Formatting > Top/Bottom Rules > Top 10 Items.

 

\"\"

 

Ví dụ bạn muốn tìm 10 giá trị lớn nhất thì chọn số 10 bên tay trái cùng với định dạng muón hiển thị đánh dấu bên phải như hình dưới

 

\"\"

 

Khi ấy bạn sẽ thấy Excel tự động đánh dấu 10 giá trị lớn nhất trong bảng dữ liệu bạn đã chọn .

 

\"\"