Excel : Đếm ngày cụ thể giữa hai khoảng thời gian

Giả sử bạn có hai khoảng thời gian và muốn đếm xem giữa hai khoảng thời gian này có bao nhiêu ngày Chủ nhật .

Để làm việc này bạn thực hiện công thức

 

=INT((WEEKDAY(B1- 1)-B1+B2)/7)

 

Trong đó B1 là ngày bắt đầu , B2 là ngày kết thúc .

Số 1 màu Đỏ tương ứng với ngày Chủ nhật , số 2 tương ứng với ngày thứ Hai … cho tới số 7 tương ứng với ngày thứ Bảy

 

 \"\"