Chặn việc nâng cấp lên bản Windows 10 Version 1809

Microsoft đang chuẩn bị phát hành bản cập nhật Windows 10 Version 1809 vào tháng Mười và bản RTM dự kiến có mặt vào giữa tháng Chín
Microsoft đang chuẩn bị phát hành bản cập nhật Windows 10 Version 1809 vào tháng Mười  và bản RTM dự kiến có mặt vào giữa tháng Chín . Tuy nhiên đối với một số người đang sử dụng Windows 10 yên ổn thì có thể không muốn nâng cấp lên bản Windows 10 này .
Nếu bạn đang dùng Windows 10 Pro thì cách ngăn cản việc nâng cấp lên bản 1809 cách thức như sau . Bạn chọn

Settings > Update & Security > Windows Update > Advanced options

Trong menu này bạn có thể chọn giữa Semi-Annual Channel (Targeted) and Semi-Annual Channel    

Tốt hơn cả bạn chọn Semi-Annual Channel sau đó cấu hình số ngày trì hoãn để nâng cấp
 

 
Nếu bạn dùng Windows 10 Home thì phải mở Regisstry Editor , tìm theo đường dẫn
 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\UX\Settings

Tìm tới tên BranchReadinessLevel

Để chuyển thành Semi-Annual Channel thì giá trị của BranchReadinessLevel  đặt là 20 và nếu để Semi-Annual Channel (Targeted) thì giá trị đó là 10 .
Sau đó tạo ra DWORD mới có tên DeferFeatureUpdatesPeriodInDays để xác định số ngày bạn muốn tạm ngừng cập nhật lên bản Windows 10 1809