Chia xẻ file máy tính của bạn với máy ảo

Những máy ảo là những thành phần độc lập do đó hệ điều hành cài trong máy ảo không thể truy cập được tới hệ thống  file của máy tính chủ . Bạn sẽ phải thiết lập những thư mục chia xẻ trong các chương trình máy ảo như VirtualBox hoặc VMware .

 

Để hỗ trợ cho hệ điều hành trong máy ảo hiểu những gì sẽ làm , các chương trình máy ảo có những thư mục chia xẻ như chia xẻ file trên mạng . Hệ điều hành trong máy ảo truy cập tới thư mục trong PC của bạn như là thư mục chia xẻ trên mạng .

 

VirtualBox

Tính năng Shared Folder của VirtualBox làm việc được cả Windows và Linux . Để dùng được tính năng này , bạn sẽ cần cài đặt Guest Additions của VirtualBox trong máy ảo .

Bấm Devices > Insert Guest Additions CD image trong máy ảo và chạy bộ cài đặt từ đĩa ảo để cài đặt nó

 

\"hinh1\"

 

Tiếp theo bấm Machine > Settings trong cửa sổ của máy ảo và chọn Shared Folder . Tại đây có thể thấy mọi thư mục chia xẻ bạn đã thiết lập .

Có hai kiểu thư mục chia xẻ : Machine Folder là những thư mục được chia xẻ mãi mãi cho tới khi bạn gỡ bỏ chúng , Transient Folders là tạm thời sẽ bị gỡ bỏ khi máy ảo khởi động lại hoặc tắt máy .

 

\"hinh2\"

 

Bấm nút Add hoặc góc phải trong danh sách và chọn Add Shared Folder để thêm thư mục chia xẻ  mới . Đường dẫn thư mục là vị trí của thư mục chia xẻ trong hệ điều hành chủ , còn tên sẽ xuất hiện trong hệ điều hành của máy ảo .

Trong chế độ ngầm định , máy ảo có quyền truy cập Read-Write tới thư mục chia xẻ . Đánh dấu Read-only nếu như bạn muốn máy ảo chỉ có thể đọc file từ thư mục chia xẻ .

Đánh dấu tích vào Auto-mount để hệ điều hành máy ảo tự động gắn thư mục này khi khởi động .

Make Permanent được tự động đánh dấu trong chế độ ngầm định .

 

\"hinh3\"

 

Bạn sẽ thấy thư mục chai xẻ xuất hiện như là chia xẻ file qua mạng nếu như dùng hệ điều hành máy ảo . Mở Windows Explorer hoặc File Explorer, chọn Network, và thấy VBOXSRV.

 

\"hinh4\"

 

VMware

Share Folder của VMware cũng làm việc được cả trên Linux và Windows . Bạn sẽ cần cài đặt VMware Tools trong máy ảo để dùng được tính năng này .

Chọn phần lựa chọn trong menu của máy ảo để cài đặt VMware Tools hoặc cập nhật VMware Tools của máy ảo để có được phiên bản mới nhất

 

\"hinh5\"

 

Tiếp theo bấm chọn menu Player của VMware Player > Manage > Virtual Machine Settings. Bấm chọn tab Options , chọn Shared Folders và cho phép tính năng này .

Thêm những thư mục bạn muốn chia xẻ tại đây . Chúng sẽ xuất hiện trong máy ảo theo tên mà bạn đưa vào . Trong chế độ ngầm định , máy ảo sẽ có quyền truy cập Read-Write tới những thư mục này .

Đánh dấu tích vào ô Read-only để không cho máy ảo ghi vào thư mục này

 

\"hinh6\"

 

Những thư mục được chia xẻ sẽ xuất hiện như là chia xẻ file trên mạng trong hệ điều hành cài trên máy ảo .

 

\"hinh7\"