Cài đặt ứng dụng APK trên thiết bị Android từ PC Windows

Pure APK Install là ứng dụng Windows mới cho phép tải những ứng dụng APK từ Google Play . Ứng dụng này làm việc độc lập và cho phép bạn cài mọi file APK trên hệ thống  của mình tới thiết bị Android .

 

Bạn không cần truy cập Root và có thể chọn cài đặt ứng dụng lên lưu trữ ngoài hoặc bộ nhớ trong của thiết bị Android .

Ngay sau khi cài đặt , bấm nút Open APK file và chọn file APK bạn muốn cài đặt .

 

\"\"

 

Tiếp theo , nối thiết bị tới PC của bạn bằng cáp dữ liệu và bảo đảm đã kích hoạt chế độ USB Debugging . Thêm vào đó thiết bị Android không được khóa , nếu nó đang khóa hoặc ở chế độ ngủ bạn không thể cài đặt ứng dụng vào đó .

Ngay khi Pure APK Install tìm và tải file , chọn vị trí trên thiết bị Android bạn muốn cài đặt , sau đó bấm nút Install .

 

\"\"

 

Download Pure APK Install For Windows